Zoeken

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Karmakami Handworks V.O.F. / Groothandel – Import – Export
Slakweg 51,
7011 EW Gaanderen
Nederland

Gedeponeerd op : 23 – 03 – 99 bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland
Onder nummer : 09088971

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Karmakami Handworks V.O.F. (hierna te noemen: Karmakami) en een wederpartij (hierna: koper) waarop Karmakami deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk door Karmakami aan Koper zijn bevestigd.

 

Artikel 2 – Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf.
  Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 2. De Koper is verplicht de bestelde zaken af te nemen op het moment waarop deze na binnenkomst magazijn Gaanderen dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
  Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 3 – Levertijd

De levertijden worden door Karmakami bij benadering vastgesteld. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding, door welke oorzaak ook, van de overeengekomen levertijd, geeft Koper in geen geval recht op schadevergoeding.

 

Artikel 4 – Deelleveringen

Het is Karmakami toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Karmakami bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 5 – Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Karmakami een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Karmakami op de Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Karmakami omstandigheden ter kennis komen die Karmakami goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Karmakami de Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Karmakami bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Karmakami schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en- of materiaal waarvan

Karmakami zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en- of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in alle redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Karmakami bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7 – Garantie

 1. Karmakami garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
  De garantie geldt niet: Wanneer door eigen toedoen van Koper met de gesloten verpakkingen ruw en onzorgvuldig is om gegaan waardoor het artikel in doos of krat breuk heeft opgelopen.
  Karmakami geeft bij de verkoop mondelinge uitleg en nogmaals is een digitaal document bij de factuur gevoegd betreffende productinformatie en hoe te handelen bij bijvoorbeeld het vervoeren, openen van de verpakkingen en te plaatsen van de artikelen. Bij het niet naleven van deze  informatie vervalt het recht ter omruiling of restitutie na breuk.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Koper recht op herstel van de zaak. Karmakami kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 1. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Karmakami gedurende 2 maanden aansprakelijk, met een maximum van de prijs van het door ons geleverde.
 1. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.
  Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het onjuist openen van verpakkingen met gereedschap of bij gebruik bij temperaturen boven 35 graden Celsius of door toedoen van vocht of vorst.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Karmakami geleverde zaken blijven het eigendom van Karmakami totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Karmakami gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Karmakami verrichte of te verrichten diensten,
  • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Koper van (een) koopovereenkomst(en).
 1. Door Karmakami afgeleverde zaken, die krachtens artikel 8.1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
  Overigens is de Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 1. Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Karmakami gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in artikel 8.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Koper of derden die de zaak voor de Koper houden weg te halen of weg te doen halen. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
 1. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Karmakami zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 2. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Karmakami:
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Karmakami op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die de Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Karmakami geleverde zaken te verpanden aan Karmakami op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Karmakami;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelingen die Karmakami ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 9 – Gebreken;  klachttermijnen

 1. De Koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en- of handelsdoeleinden.
 • Karmakami gaat ervan uit dat Koper voorzichtigheid in acht neemt bij het verplaatsen en openen van de kartonnen doosverpakkingen. De inhoud is namelijk van buitenaf niet zichtbaar.
 • Koper ontvangt bij aankoop per e-mail de productinformatie waarop tevens vermeld staat hoe te handelen bij openen van houten kratten en kartonnen dozen.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk aan Karmakami te melden. Bijvoorbeeld beelden in houten skeletkratten waarbij breuk zichtbaar is, deze te fotograferen nog in de verpakking en te delen met Karmakami alvorens deze kratten te openen.
 2. Niet zichtbare gebreken dient de Koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Karmakami.
 1. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Karmakami worden geretourneerd.

 

Artikel 10 – Prijsverhoging

Indien Karmakami met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Karmakami niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Karmakami mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.

Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11 – Boeken en bestellen van een Directe Container Service

 1. Wanneer Koper een bestelling plaatst met volume grootte voor afname van een Directe F.O.B. ( Free On Board) Container dan is dit gebaseerd op:
 • Alle kosten zoals inkoop van de betreffende bestelling, het verpakken in houten kratten of kartonnen dozen, het stempelen en fumigeren volgens EU regels, het laden van de zeecontainer, de opmaak van de benodigde documenten en wegtransport tot aan de zeehaven van vertrek worden door Karmakami gedragen.
 • Alle kosten vanaf vertrekhaven zoals de zeevracht van vertrek- naar aankomsthaven, de inklaringskosten en wegtransport van aankomsthaven naar betreffende magazijn van de Koper worden door de Koper gedragen.
 • Alle voortvloeiende kosten die na eventuele schade aan de container vanaf de vertrekhaven zijn voor rekening van de Koper. Ook kosten die voortvloeien bij het rood selecteren door de plaatselijke Douane zoals het selecteren voor een containerscan en kosten die voortvloeien door vivisectie door de Douane, komen voor rekening van de Koper.
 • Na bevestiging per email dient Koper 30 % van de hoofdsom aan te betalen.
 • Na ontvangst aanbetaling zal de order bij leverancier / producent worden geplaatst.
 • Bij uitgifte van kopie BL ( Bill of Lading) dient 70 % te worden nabetaald tot uiterlijk vóór aankomst container in de geboekte aankomst haven.
 • Apart zal door Karmakami aan de Koper worden gefactureerd: Zeevracht, THC – kosten ( Terminal Handling Charges), eventuele wegtransport van aankomsthaven naar het magazijn van de Koper. Deze factuur dient vóór afspraak losdag te worden voldaan.
 • Het vrijstellen van de container geschied wanneer alle voorheen genoemde kosten zijn voldaan.
 • Indien Koper de order los in de container wil laten laden en handmatig lossen op bestemming, zijn de risico’s op breuk hoger dan wanneer de order op pallets wordt geladen.
  Koper is dan verantwoordelijk voor breuk bij het grof handmatig lossen.
 • Indien er breuk ontstaat tijdens het lossen is dit geheel voor rekening van Koper.
 • Indien er breuk zichtbaar is bij houten verpakkingen in de container, dient er een duidelijke foto te worden gemaakt van de positie van de betreffende krat en breuk. Deze foto dient te worden gedeeld met Karmakami binnen 2 werkdagen.

 

Artikel 12 – Emballage

 1. De Koper is verplicht leen-emballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de Koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.
  Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 1. Indien de Koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zend, is Karmakami gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Karmakami deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Betaling à contant of pin ter plaatse,
 • door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Karmakami.
 • door voortijdige overschrijving (bij verzending van bestelling) van het verschuldigde bedrag naar ons bankrekeningnummer zoals vermeld op onze factuur t.n.v. Karmakami Handworks V.O.F. te Gaanderen.
 1. In geval het specifieke ontwerpen zijn welke niet bestaand in de gangbare collectie van Karmakami betreft, dan geldt het verzoek om aanbetaling van 25%.

 

Artikel 14 – Incassokosten

In geval is overeengekomen dan Koper factuur mag overmaken per Bank:

Is de Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper.

 1. De Koper is jegens de Karmakami de door Karmakami gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.

.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Karmakami is jegens de Koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in Artikel 7 (Garantie) van deze voorwaarden.
 2. Karmakami is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Karmakami;
 3. Overigens is de aansprakelijkheid van Karmakami beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt of zoals genoemd in artikel 7 lid 3.

 

Artikel 16 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Karmakami zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Karmakami, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Karmakami; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Karmakami afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Karmakami heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Karmakami haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Karmakami opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Karmakami niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Karmakami bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17 – Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Koper en Karmakami, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank Gelderland.

Karmakami blijft echter bevoegd de Koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Karmakami en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 – Wijziging van de voorwaarden

Karmakami is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Karmakami zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.

Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Onze producten

+ - Beelden

Onze gietstenen beelden worden met de grootste zorg gemaakt. Dit gebeurt op basis van twee delen fijn lavazand en één deel cement.

+ - Potterie

Ons assortiment potterie is niet gemakkelijk te verkrijgen en wordt exclusiever. Deze potten, vazen ​​en schalen houden geen water vast, maar houden het water lange tijd vast in de steen.

+ - Tuin & terras

Een tuinbeeld zorgt voor sfeer en geeft een persoonlijke touch aan uw buitenruimte. Of u nu kiest voor een inspirerend boeddhabeeld of voor een Oosters geloofsbeeld: met een beeld komt uw tuin of terras tot leven.

+ - Specials & Sale

Regelmatig hebben wij unieke beelden, potten, tuin- en terrasproducten in ons assortiment. Ontdek de ‘Specials’ en acties.

Heeft u interesse in onze producten?
Neem contact op!

X